دوره آموزش تخصصی برق و انژکتور اسکانیا

17,000,000 ریال

پس از اتمام اين دوره شركت كنندگان قادر خواهند بود:
- عيب يابی كامل خوردو با استفاده از نرم افزار و تكنيک هاي عيب يابی در سيم كشی اسكانيا
- نقشه خوانی و استفاده از آن
- روش كار و عيب يابی بر روي سيستم can خودرو
- شناسايی كد هاي خطا و رفع آن

خوابگاه و پذیرایی رایگان

ارائه مدرک رسمی از سازمان فنی و حرفه ای

انواع سيستم برقی و نرم افزار
- آشنايی با مفاهيم اوليه برق محصولات اسكانيا
- آشنايی با نرم افزار عيب ياب اسكانيا
– شناخت عملكرد و عيب يابی كليه سنسورها و عملگرها اسكانيا
– شناخت عملكرد تمايی سيستم هاي الكتريكی خوردو اسكانيا
نقشه هاي برق
- آشنايی كامل با تمامی سمبل ها و علائم نقشه هاي برق اسكانيا نقشه هاي برق
- آموزش نحوه جستجو و استفاده از نقشه هاي الكتريكی جهت عيب يابی كامل خوردو
 - شناخت درخت سيم و عيب يابی برق كابين با استفاده از نقشه هاي الكتريكی
CAN خودرو
- آشنايی با شبكه CAN خودرو
- آشنايی با نحوه ارتباط شبكه CAN خودرو 
- عيب يابی با شبكه CAN خودرو با استفاده
سيم كشی
-  تشريح سيم كشی كامل اسكانيا
- شناخت انواع درخت سيم و كد بندي سيم كشی شاسی و كابين
-  آشنايی كامل جهت عيب يابی و رفع عيب
سنسور ها و عملگر ها
-آشنايی با تمامی سنسور ها و عملگر ها
- تشريح عيوب و توانايی عيب يابی
-نحوه كاليبراسون و تعريف سنسور ها
- تكنيک هاي عيب يابی با استفاده از ابزار
اسکانیا
برق خودرو
6 ماه
خودروهای سنگین
فارسی
24
16
8
6
4
6
برق خودرو

سپاس