گیربکس اتوماتیک شامل انواع گیربکس اتوماتیک معمولی ، CVT  و  DCT  می باشد.

گیربکس اتوماتیک