کتاب راهنمای تعمیرات سمند موتور ملی EF7

کتاب راهنمای تعمیرات سمند موتور ملی EF7

اطلاعاتي در مورد عيوب شمع و علل آن در انتخاب شمع بايد حداكثر دقت شود تا شمع موتور با محدوده گرما ئي مناسب ي كه كارخانجات سازنده اتومبيل توص يه كرده اند فراهم گردد . در غير اينصورت شمع به سرعت سائيده شده و كثيف خواهد شد. بنابراين پس از مدتی كاركردن موتور، بايد شمع را بوس يله دستگاه شمع پاك كن تم يز كرده و پس از آزمايش و اطم ينان از صحت كار آن، فاصله دهانه الكترودهاي شمع را فيلرگيري نمائيد و آنرا بر روي موتور مونتاژ كنيد.

نظرات بازدیدکنندگان