سیستم ضد سرقت زیمنس CIM

سیستم ضد سرقت زیمنس CIM

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ CIM اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از 4 ﻗﻄﻌﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ECU) واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﺗﻮر ، واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ، ICU ، ﮐﻠﯿﺪ

سیستم ضد سرقت بوش

سیستم ضد سرقت بوش

سيستم قفل كننده الكتريكي موتور يا ايموبيلايزر، سيستمي ا ست كه اجازة روشن شدن موتور را به اشخاصى كه كليد تعريف شده براى آن خودرو را ندارند، نمي دهد. اين سيستم به عنوان يك وسيلة برنامه ريزى شده كه بين مدار تشخيص كليد و ECU موتور )بنزينى و ديزلى قرار دارد)،