جک سوسماری 3.5 تن پدال دار بیگ رد مدل T83502

0 ریال

T83502

این مدل تمام شده است

بیگ رد
T83502
چین
۳/۵ تن
۵۰۰ میلیمتر
۱۴۵ میلیمتر
۳۷ کیلو گرم
۱۸۰×۳۴۶×۶۸۵ میلیمتر