جک سوسماری 5 تن بلند پدال دار بیگ رد مدل TR50001

0 ریال

TR50001

این مدل تمام شده است

بیگ رد
TR50001
چین
5 تن
۵۶۰ میلیمتر
۱۵۰ میلیمتر
۸۷ کیلو گرم
۱۵۰×۴۱۸×۱۴۱۲ میلیمتر