جک سوسماری 10 تن بلند پدال دار بیگ رد مدل TR100001

0 ریال

TR100001

این مدل تمام شده است

بیگ رد
TR100001
چین
۱۰ تن
۵۶۰ میلیمتر
۱۶۰ میلیمتر
۱۴۶ کیلوگرم
۱۶۰×۴۸۶×۱۵۴۰ میلیمتر