جک سوسماری 10 تن بلند بادی بیگ رد مدل TR8106AQ

0 ریال

TR8106AQ

این مدل تمام شده است

بیگ رد
TR8106AQ
چین
10 تن
۵۶۰ میلیمتر
۱۶۰ میلیمتر
۹۲ کیلوگرم