جک سوسماری 22 تن بیگ رد مدل TQ22001

0 ریال

TQ22001

این مدل تمام شده است

بیگ رد
TQ22001
چین
۲۲۰ ولت
۲۲ تن
۴۳۰ میلیمتر
۲۱۵ میلیمتر
۴۵ کیلوگرم
۲۵۰×۳۱۰×۵۵۰ میلیمتر